HISTORIE.
Op 11 maart 2005 is bij notariele akte opgericht de Stichting Voedselbank Haarlem en Omstreken.
De Stichting is op 16 maart 2005 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34223105. De Stichting heeft een ANBI-status onder nummer RSIN 814463368, SBI-code 88993 lokaal welzijnswerk.

HUIDIGE SITUATIE
De Stichting Voedselbank Haarlem en Omstreken dreef haar exploitatie tot en met 2017 in een pand van de gemeente Haarlem, waarvoor geen huur in rekening werd gebracht. In 2018 gaat de gemeente het pand verkopen aan een projectontwikkelaar. De voedselbank is daardoor gedwongen om te verhuizen en heeft inmiddels een ander pand gehuurd, waarvoor echter een hoge huur moet worden betaald. Teneinde de exploitatie toch in ieder geval in de toekomst sluitend te kunnen maken, is besloten om de Stichting Vrienden van de Voedselbank Haarlem en Omstreken (hierna: VvVH)in het leven te roepen, waarvoor de ANBI-status is aangevraagd.

De VvVH is bij notariele akte van 6 december 2017 opgericht bij Blank, Prevoo en Van Bolhuis notarissen te Haarlem en op dezelfde datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70243670. Het bankrekeningnummer van deze stichting is: NL09INGB0008142620.

Volgens art.2 van de statuten van deze nieuwe stichting is het doel: het bijeenbrengen van gelden ter ondersteuning van de reeds bestaande Stichting Voedselbank Haarlem en Omstreken en het verschaffen van de mogelijkheid tot de aanschaf van basisvoedsel van deze stichting.

Om dit doel te kunnen verwezenlijken is een bestuur samengesteld van 6 personen uit verschillende financieel-economische en maatschappelijke richtingen, die zich zullen inzetten om de financiele ondersteuning tot een succes te maken. Volgens art.10 van de statuten genieten de bestuursleden voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.
Design ©2015 - 2021 GayleWeb
Content ©2018 - 2021 Vrienden van Voedselbank Haarlem.