Beleidsplan Stichting Vrienden van Voedselbank Haarlem en Omstreken 2022 - 2023

Inleiding
Doel van de stichting is het bijeenbrengen van gelden ter ondersteuning van Voedselbank Haarlem en Omstreken.

Terugblik
Na de oprichting heeft de Stichting Vrienden een periode de kosten vergoed van de bedrijfsleider van de voedselbank. De laatste 3 jaar is dit niet meer aan de orde. Tijdens de coronapandemie heeft Voedselbank Haarlem veel donaties ontvangen uit de samenleving. Daardoor was de noodzaak om gelden te verwerven voor de Stichting Vrienden minder.

Vooruitblik
Door een teruglopende stroom aan giften enerzijds en toenemende kosten voor de voedselbank zal in de komende periode de functie van de Stichting Vrienden zich meer richten op het verstrekken van gelden aan de Voedselbank Haarlem en Omstreken. Ook zijn er plannen voor het wijzigen van de huisvesting van de voedselbank. Er is een bestemmingsfonds opgezet om eventuele kosten van aankoop van een pand te ondersteunen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  1. Het werven van gelden ten behoeve van de Voedselbank Haarlem en omstreken.
  2. Het eventueel betalen van een bedrijfsleider ten behoeve van Voedselbank Haarlem, aangezien deze zelf geen personeel in dienst mag nemen.
  3. Het beschikbaar stellen van gelden aan Voedselbank Haarlem bij financiële tekorten.
  4. Indien noodzakelijk gelden ter beschikking stellen voor noodzakelijke grote aanschaffingen ten behoeve van de voedselbank.
Toelichting
In het kader van de fiscale erkenning (ANBI) volstaat een beknopt beleidsplan. Algemeen gesproken beschrijft u de beleidsplannen voor het aankomend jaar, blikt u kort terug en vult u desgewenst aan met een meerjarenplan. U dient uw beleidsplannen dus elk jaar te actualiseren en opnieuw te publiceren.Historie
Op 11 maart 2005 is bij notariele akte opgericht de Stichting Voedselbank Haarlem en Omstreken.
De Stichting is op 16 maart 2005 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34223105. De Stichting heeft een ANBI-status onder nummer RSIN 814463368, SBI-code 88993 lokaal welzijnswerk.

Situatie tot 2022
De Stichting Voedselbank Haarlem en Omstreken dreef haar exploitatie tot en met 2017 in een pand van de gemeente Haarlem, waarvoor geen huur in rekening werd gebracht. In 2018 gaat de gemeente het pand verkopen aan een projectontwikkelaar. De voedselbank is daardoor gedwongen om te verhuizen en heeft inmiddels een ander pand gehuurd, waarvoor echter een hoge huur moet worden betaald. Teneinde de exploitatie toch in ieder geval in de toekomst sluitend te kunnen maken, is besloten om de Stichting Vrienden van de Voedselbank Haarlem en Omstreken (hierna: VvVH)in het leven te roepen, waarvoor de ANBI-status is aangevraagd.

De VvVH is bij notariele akte van 6 december 2017 opgericht bij Blank, Prevoo en Van Bolhuis notarissen te Haarlem en op dezelfde datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70243670. Het bankrekeningnummer van deze stichting is: NL09INGB0008142620.

Volgens art.2 van de statuten van deze nieuwe stichting is het doel: het bijeenbrengen van gelden ter ondersteuning van de reeds bestaande Stichting Voedselbank Haarlem en Omstreken en het verschaffen van de mogelijkheid tot de aanschaf van basisvoedsel van deze stichting.

Om dit doel te kunnen verwezenlijken is een bestuur samengesteld van 6 personen uit verschillende financieel-economische en maatschappelijke richtingen, die zich zullen inzetten om de financiele ondersteuning tot een succes te maken. Volgens art.10 van de statuten genieten de bestuursleden voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.